Vaktinstruktion

Nattvaktsinformation

Vaktinstruktion

Vakthållningens omfattning 

Vaktplikt åligger båtplatsmedlemmen. Vakthållningen i sällskapets hamn nattetid under båtsäsongen fullgörs av båtplats medlem, familjemedlem eller delägarmedlem. Två vakter ska finnas varje natt från och med första sjösättningsdag till och med sista uppdragningsdag för sällskapets medlemmar.

Styrelsen fastställer vaktlistan som anslås i klubbhuset, samt går att läsa digitalt i klubbens medlemsregister. Kallelse till vakttjänstgöring skickas ENDAST via mail 30 dagar innan samt via SMS .

Vaktansvarig, eller i sista hand styrelsen ansvarar för att vakthållningen fullgörs och genomför stickprovskontroller under säsongen.

Vakternas åligganden

Pågående vakt ska telefonledes påminna nästkommande och därefter kommande dags vakter telefonledes om vakttjänstgöring.
Båda vakterna svarar gemensamt för att vakten fullgörs och ska under hela vaktpasset uppehålla sig inom hamnområdet.
Endast en vakt i taget behöver tjänstgöra, medan den andre får vila i klubbhuset.

Tjänstgörande vakt ska:

  1. Regelbundet avpatrullera hamnområdet
  2. Se till att inga obehöriga söker tillträde till hamnen och vid tveksamheter kräva legitimation
  3. Kontrollera förtöjningarna och tillkalla båtägaren vid bristfällig förtöjning eller dylikt
  4. Hjälpa hemkommande och avseglande medlemmar med förtöjning eller dylikt
  5. Vid behov tillkalla den andra vakten, liksom i förekommande fall, polis eller brandkår

Dessutom ska vakterna:
Städa vaktlokal, vilrum samt toaletter och medta avfall från klubbhuset.
Föra vaktjournal och anteckna händelser, iakttagelser av betydelse för ordningen och säkerheten i hamnen eller vidtagna åtgärder.
Efter avslutad vakttjänstgöring ska båda vakterna skriva sina namn i vaktjournalen och ansvara för att vakthållning samt städning fullgjorts.

Vaktplikt

Medlem med hamnplats i sällskapets hamn är skyldig att utföra tre vaktpass per båt och säsong enligt fastställd vaktlista. Medlem som ej fyllt 18 år är befriad från vakttjänstgöring.
Vakttjänst under midsommarnatten (natten mot midsommardagen) räknas medlem tillgodo som fullgjord vakttjänst två nätter. Går medlem familjevakt dvs. vakttjänst med nära anhörig över 18 år, räknas denna som två fullgjorda vakttjänster.
Styrelsen får helt eller delvis, om särskilda skäl föreligger, befria medlem från vakttjänst.

Byte av vakttjänst

Byte av vakttjänst är tillåten under förutsättning att vaktansvarig eller annan styrelsemedlem meddelas minst tre dagar före vakttjänstgöring. OBS! att ansvaret för vakttjänstgöringen eller byte åvilar den som har vakt enligt vaktlistan. Anslag om lejdvakt finns i klubbhuset.

Frånvaro från vakttjänst

Endast hastigt påkommen sjukdom eller liknande omständigheter utgör giltigt förfall för frånvaro från vakttjänst. Förfall skall omgående anmälas till vaktansvarig eller annan styrelseledamot. Uteblir någon av vakterna ska i första hand lejdvakt tillkallas, som mot ersättning går vakt. Påträffas vakthavande vakt sovande eller uppträder berusat, har dennes vakttjänst inte fullgjorts

Underlåter medlem att fullgöra vakttjänst utan giltigt förfall, utgår bot om för närvarande 2 000 kr. Dessutom ska vakttjänst fullgöras under annan natt om så beordras Efter andra försummelsen skickas en varning att en tredje försummelsen inom loppet av fem år medför uteslutning ur sällskapet enligt stadgarna (§ 2 mom.2).

Övrigt

Styrelsen får göra mindre avvikelser från denna vaktinstruktion om den finner detta nödvändigt.
Vakter som ej tecknat sig på vaktlistan, inplaceras i listan som i förstahand singelvakter.
Det åligger båtägande medlemmar att adressändring och nytt telefonnummer snarast meddelas vaktansvarige,
Det åligger båtägande medlem att vid utträdande ur klubben om vakttjänsten ej är fullgjord (vaktpass under säsongen återstår), förutom till sekreteraren meddela utträdet till vaktansvarig senast 30 dagar före utträdet.

Denna vaktinstruktion antogs vid vårmötet den 20 mars 1986 med smärre ändringar vid årsmötet den 29 november 1986 samt redaktionella ändringar under augusti 1995.Smärre ändringar vid årsmötet 25 januari 2017