Hamnordning

Hamnordning

GBS HAMNORDNING

A           Allmänna ordningsregler för Grimsta Båtsällskap

 1. Ordningen i hamnen är en angelägenhet för vår gemensamma trevnad.
 2. Hamnen hålls öppen för medlemmarna under båtsäsongen. Bojeka, hamneka och övrig hamn utrustning finns då tillgänglig. Styrelsen meddelar tider för hamnens öppnande och stängning för säsongen.
 3. Nyckel eller kodkort till hamnen är personligt och får ej överlåtas. Till familje- och delägarmedlemmar kan ytterligare nycklar eller kort köpas. Förlust av nyckel eller kort anmäls omgående till hamn-kaptenen.
 4. Varje medlem skall kunna legitimera sig. Varje medlem har rätt att avkräva legitimation av okänd besökare inom hamnområdet. Person som ej kan legitimera sig och ej har godtagbart skäl att uppehålla sig inom hamnområdet, skall vänligt men bestämt avvisas.
 5. Skydda och vårda sällskapets egendom. Håll rent och snyggt på bryggor, pontoner och i klubbhusen.
 6. Avfall får ej lämnas eller tömmas i hamnen eller dess närhet, vare sig i vattnet eller på land. Allt slags avfall, både flytande och fast, skall medtas från hamnen av medlemmen och tömmas i därför avsedda kärl.
 7. Bryggor och pontoner får ej användas som uppställningsplats för utrustning till båtarna eller annan privat egendom. Hamnkaptenen kan dock medge undantag för kortare tid och för anvisad plats, vid reparationer och dylikt. Släpjollar till båtar får placeras enligt överenskommelse med hamnkapten. Motorer och andra smutsande föremål får ej placeras på jollebryggan. I klubbhus och förrådsutrymmen får privat egendom inte förvaras.
 8. Medlem med hamnplats i sällskapet är enligt stadgarna skyldiga att utföra arbete och vakt-tjänstgöring i hamnen. För vakthållningen gäller särskild vaktinstruktion.
 9. Hamnkaptenens eller annan hamnfunktionärs anvisningar om ordningen i hamnen skall åtlydas.
 10.  Förelagda åtgärder som inte inom föreskriven tid vidtas av medlem får av klubben genomföras på medlemmens bekostnad.
 11. Visa hänsyn till andra medlemmar i olika situationer till exempel inte spela hög musik på Klubbholmen eller på andra sätt störa.

B          Båt, båtplats och förtöjning

 1. Båtplats anvisas av hamnkapten och kan inte av medlemmen överlåtas till någon annan. Båtplatsen kan däremot av hamnkaptenen tillfälligt upplåtas till annan när den ej används.
 2. Icke sjövärdig båt får enligt stadgarna (§ 2 mom. 4) inte förvaras i hamnen. Sådan båt skall bortföras ur hamnen av ägaren eller, genom styrelsens försorg, på dennes bekostnad.
 3. Medlem med båt skall ha båten försäkrad enligt stadgarna § 2 mom. Alla båtar skall ha stävbricka med löpnummer för båt inom sällskapet. Båtar på vilka så är möjligt skall föra föreningens standert.
 4. Båten skall ha tillräckligt antal fendrar, vara försedd med halkipar och krysshult, knapar eller motsvarande förtöjningsbeslag vilka skall vara av tillräcklig storlek och betryggande fästa i båten, helst med genomgående bult och bricka.
 5. Förtöjningsgodsskall vara av lämpligt slag, friskt, oskadat och tillräckligt grovt enligt hamn-kaptenens anvisningar. Taglingar, splitsar och knopar skall vara sjömansmässiga. Ögonsplitsar för ändbeslag skall vara försedda med kaus.
 6. Förtöjning mellan brygga och boj skall göras med två ändar i vardera fören och aktern. För-töjning vid brygga eller ponton skall ske med hjälp av fjäderavlastare eller annan fjädrande konstruktion som godkänts av styrelsen. Vid förtöjning vid bom skall fyra förtöjningar användas, en i varje hörn på bom eller brygga. Samtliga förtöjningar skall ha fjäderavlastare. Fjäderanordningen fästes vid brygga eller bom med schackel. Som fäste i boj får endast fällhake (Merxhake) eller fast anordning användas. Karbinhakar får ej användas.
 7. Boj, bojstenarkättingar och bommar tillhör GBS. Skötsel av dessa ansvarar GBS styrelse förOm skada på båt skulle uppstå till följd av att något av ovanstående går sönder är det båtägarens försäkring som träder i kraft.
 8. Förtöjning av gästande båtar som sökt nödhamn får ske enligt hamnkaptenens anvisningar. Den som söker nödhamn nattetid får anvisning av tjänstgörande vakt.
 9. Hamnkaptenen övervakar att föreskrifter om båten och dess förtöjning i hamnen följs. Hans tillsägelse skall åtlydas. Förelagda åtgärder som inte inom föreskriven tid vidtas av båtägande medlem får av klubben genomföras på medlemmens bekostnad.
 10. Ledig båtplats kan av hamnfunktionär för kortare tid upplåtas till gästande båt mot gällande avgift.
 11. Brandsäkerhet, hantering av bränslen
  1. Påfyllning av bensin i fast monterad tank ska i såväl segel- som motorbåt ske vid serviceplatsen som finns vid jollebryggan. Används en hävertpump kan du tanka vid din båtplats vid iakttagande av försiktighet.
  2. Tratt ska alltid användas.
  3. Brandsläckare av pulvertyp samt brandfilt finns vid klubbhuset. Brandsläckare finns dessutom på pontonerna.
  4. Vid tankning ska huvudströmbrytaren vara frånslagen och huvudkran till gasol vara stängd.
  5. Påfyllning av diesel i fast monterad tank får ske vid båtens bryggplats under iakttagande av samma försiktighet som gäller vid tankning av bensin. Undvik spill genom att använda en hävert.

C           Hamnfunktionär

 1. Enligt stadgarna skall finnas hamnkapten och vice hamnkapten. Hamnkapten skall under båtsäsongen ha bestämd mottagningstid i hamnen.
 2.   Vad som sägs i denna hamnordning om hamnkapten, gäller även vice hamnkapten som fördelar arbetsuppgifterna mellan sig.

D          Övriga bestämmelser

 1.  Medlem skall till styrelsen eller vederbörande funktionär anmäla missförhållanden som bör  åtgärdas enligt denna hamnordning.
 2.   Styrelsen får föreskriva mindre avvikelser från dessa regler som den finner nödvändiga.
 3.  I hamnen och på klubbholmen är hundar välkomna dock ska de vara kopplade och får ej vistas inomhus pga medlemmars allergi.
 4.  Medlem som ej avlägsnar sin båt från hamnen innan den 15 november får en bot på 1000 kr samt en varning och båten måste fraktas bort inom överenskommen tid. Kostnader för att frakta bort båten åligger medlemmen.
 5.   Medlem som ej utnyttjar sin båtplats under 24 månader får sin båtplats uppsagd men ej medlemskapet.
 6.  Medlem som ej uppvisar försäkringsbrev vid förfrågan, har 7 dagar på sig att införskaffa försäkring, följs ej detta kan medlemmen bli ändamål för uteslutning vid kommande medlemsmöte.
  Vid flera ägare till båt är det huvudägaren dvs båtägande medlem som ska ha en tecknad försäkring.

Denna hamnordning antogs vid sällskapets vårmöte 1976
och ändrades vid årsmöte den 29 november 1986. Redaktionella ändringar har gjorts i augusti 1995. Hamnordningen reviderades senast vid vårmötet 2004. Reviderad 2017. Reviderad 2019. Reviderad 2021. Reviderad 2022.