GDPR

Information om personuppgiftsbehandling

Grimsta Båtsällskap (GBS) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Grimsta Båtsällskap är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Grimsta Båtsällskap genom att kontakta oss på info@gbs.nu. Medlemskapet i Grimsta Båtsällskap är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Grimsta Båtsällskap behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, för och efternamn, personnummer], adress, e-post, telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Grimsta Båtsällskap är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Grimsta Båtsällskap har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Grimsta Båtsällskap ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Grimsta Båtsällskap IT-system så kallad BAS som tillhandahålls av Svenska båtunionen. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Grimsta Båtsällskap samarbetar med för nödvändig behandling för Grimsta Båtsälllskaps räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till IRS varvsförening för vinterförvaring, samt till tryckeri för varvskort.  Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Saltsjömälarens båtförbund och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Videoövervakning

Inom Grimsta Båtsällskaps område har vi videoövervakning, föra att kunna ta del av filmat material vid ett brott. Detta material raderas efter en månad. Det filmade materialet har endast hamnkapten, dataansvarig och vaktchef tillgång till för att titta på vid brott eller annan anklagelse.

Lagringstiden

Grimsta Båtsällskap behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast 6 månader efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Grimsta Båtsällskap kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@gbs.nu. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begärande kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Grimsta Båtsällskap medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.