Stadgar

GBS Stadgar 2022 (i pdf enklare att skriva ut).

GBS- Stadgar

1 Ändamål

Sällskapet är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtlivet.
Sällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö, gott kamratskap och ett gott sjömanskap.

2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken beslutar om antagning av medlem sedan denne erlagt fastställda avgifter och uppfyllt övriga villkor.
Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till sällskapets ändamål.

2.2 Medlemskategorier

Medlemmarna kan indelas i följande kategorier:
1 Båtplatsmedlemmar
2 Familjemedlemmar
3 Delägarmedlem
4 Passiva medlemmar
5 Hedersmedlemmar
Båtplatsmedlem, har rösträtt och utgör grunden för familje- och delägarmedlemskap.
Familjemedlemskap beviljas personer med samma bostadsadress som båtplatsmedlem.
Delägarmedlemskap beviljas personer som är delägare till båtplatsmedlem.
Passivt medlemskap kan endast erhållas av båtplatsmedlem som lämnar båtplats men vill kvarstå som medlem. Ansökan om medlemskap görs till någon av kategorierna 1-4.
Hedersmedlem. Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat sällskapet, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3 Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i sällskapets verksamhet.

2.4 Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa sällskapets stadgar,
ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Båtplatsmedlem är ansvarig för att
vakt- och arbetspass utförs. Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att
säkert kunna framföra sin båt. Medlem, som av siktligt eller genom bristande aktsamhet skadar
sällskapets tillhörigheter är ersättningsskyldig. Medlem skall utföra av sällskapet beordrad
arbetsplikt. Medlem med båt skall ha båten försäkrad.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
– När båtplatsmedlem utträder upphör anslutna familje- och
delägarmedlemskap. Undantag kan beviljas av styrelsen
– Vaktplikt för båtägare som slutar kvarstår för vaktpass i hamnen inom en månad efter det att utträdet skriftligen begärts hos styrelsen.
Vid utträde har medlem högst sex månader på sig att kräva tillbaka
depositionsavgift efter att nycklar återlämnats till klubben och inga obetalda
räkningar förekommer. Efter sex månader tillfaller depositionsavgiften Grimsta Båtsällskap.
– Vaktplikt för båtägare som sålt båt till annan och båten temporärt kvarligger i
hamnen överförs till den nye ägaren, medan tidigare ägare ytterst är ansvarig
för att vakten fullgörs, samt att anmälan om ny ägare till båt skriftligen görs till
styrelsen varvid denne antecknas i vaktlistan för kvarvarande vaktpass.
– Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter
styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur sällskapet om medlem

  • motverkar sällskapets syfte
  • skadar sällskapets intressen
  • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
  • gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom sällskapet att dess anseende äventyras. För sådant beslut erfordras 2/3 majoritet.
    Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att förslag till ett uteslutningsärende skall behandlas.

Till föreningsmöte, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen/mejledes. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. Medlem som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos Saltsjön-Mälarens båtförbund inom tre veckor sedan den uteslutne underrättats om detta. När båtförbundets utlåtande kommit sällskapet till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

3 Avgifter

Årsmötet fastställer vilka belopp medlem skall erlägga som inträdes-, års-, hamn- och båtplatsavgift, samt övriga avgifter. Inträdesavgift erläggs då medlem första gången erhåller hamnplats i sällskapets hamn.

Medlem som inte erlagt fastställd avgift inom aviserad tid, erhåller ett nytt utskick innehållande inbetalningskort med pålagt av årsmötet beslutad administrativ avgift. I samband med detta utskick upplyses medlem även om att enligt stadgarna anses medlem utträtt ur sällskapet om betalning inte inkommit inom 10 dagar. Om vägande skäl anses föreligga, kan dock medlem skriftligen hos styrelsen hemställa om förlängning av tiden för erläggande av avgiften.

Varvsavgiften fastställs med utgångspunkt från av Intresseföreningens Råcksta Sjöhage (IRS) behövliga medel för varvsdriften, påminnelse på varvsavgiften skickas ut.

Inga påminnelser skickas till icke båtägande medlemmar.
Medlem som tillkommit före den 1 juli betalar full hamnavgift inklusive full båtplatsavgift, (rörlig).
Medlem som tillkommit efter den 1 juli betalar halv hamnavgift inklusive halv båtplatsavgift, (rörlig).
Medlem som avgått före den 15 mars återfår full hamnavgift inklusive full båtplatsavgift.
Medlem som avgått från och med den 15 mars men före första sjösättning återfår halv hamnavgift- inklusive halv båtplatsavgift (rörlig).
Medlem som har 30-årigt medlemskap blir befriad från årsavgift efter fyllda 60 år.
Medlem utan hamnplats är inte skyldig att erlägga andra avgifter än årsavgift.
Medlem som har sålt sin båt eller ångrat sig om uppläggning på varvet får inte pengar tillbaka på varvsavgfiten om försäljningen inte är anmäld senast den 31 augusti.
Hyra som erlagts för stuga på klubbholmen som avbokas tidigare än en vecka före avtalad tid återfås i sin helhet, medan om den avbokas mindre än en vecka före aktuell tid går förlustig.
Hyra för stuga på klubbholmen ska betalas före ankomst.

4 Styrelse och funktionärer

Mom. 1
Grimsta Båtsällskaps angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, hamnkapten, kassör, sekreterare och tre övriga ledamöter jämte två suppleanter.
Mom. 2
Ledamöter och suppleanter utses vid ordinarie årsmöte bland myndiga medlemmar. Styrelsens ledamöter väljs på två år. Ordförande, kassör, två ledamöter samt en suppleant utses under år med udda årtal. Sekreterare, hamnkapten, en ledamot samt en suppleant väljs under år med jämna årtal.
Mom. 3
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten samt tre ledamöter och två suppleanter. Vice ordförande och vice sekreterare väljs inom styrelsen. Ingen styrelseledamot bör sitta i mer än tre mandatperioder, d.v.s. sex år, i sträck.
Mom. 4
Ordföranden leder styrelsens arbete och övervakar att stadgarna följs samt tillser att fattade beslut verkställs. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens eget bestämmande, varvid dock, om inte särskilda skäl föreligger, nedan angivna uppgifter bör tillkomma sekreteraren och kassören.
Mom. 5
Sekreteraren åligger att:
1. föra och förvara protokoll från styrelse- och föreningssammanträden,
2. registrera och förvara inkommande skrivelser,
3. tillsammans med ordföranden, underteckna varje av styrelsens beslut
föranledd skrivelse till berörda myndigheter,
4. underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
såvida inte styrelsen beslutar annorlunda,
5. upprätta förslag till styrelsens årsberättelse,
6. svara för intern och extern korrespondens,.
Mom. 6
Kassören åligger att:
1. uppbära alla avgifter till sällskapet och verkställa allautbetalningar,
2. föra kassabok över sällskapets räkenskaper,
3. upprätta balans- och resultaträkning och verkställa bokslut,
4. tillsammans med styrelsen upprätta förslag till budget.
5. tillsammans med hamnkaptenen föra medlemsmatrikel
Mom. 7
Hamnkapten åligger att:
1. Ta emot och administrera medlems/båtplatsansökan
2. Planera båtplatser för de sökande,
3. Se till att hamnordning efterföljs,
4. Tillsammans med kassör föra medlemsmatrikel
5. Tillhandahålla medlemmar med korrekt information rörande hamnen
6. Tillsammans med kassören utforma fakturor till medlemmar
7. Tillsammans med vice hamnkapten planera och utföra underhåll i hamnen
8. Ansvara för att under båtsäsongen hålla hamnkontoret öppet för medlemmar de dagar som beslutats av styrelsen
Mom. 8
Styrelsen avger vid verksamhetsårets utgång en årsberättelse. Protokoll och sällskapets räkenskaper och övriga handlingar skall överlämnas till revisorerna för yttrande senast fyra veckor före årsmötet.
Mom. 9
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sällskapets förvaltning.
Mom. 10
Styrelsen är beslutför när minst fem medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal, vid fråga som gått till votering, fäller sittande ordförandes röst utslaget.
Mom. 11
Övriga funktionärer utses vid årsmöte eller medlemsmöte för ett år.

5 Medlemsmöten

Mom. 1
Årsmöte hålls under första kvartalet på tid som styrelsen beslutar.
Verksamhetsåret omfattar tiden från ett till nästkommande årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden från den 1 januari till och med den 31 december.
Mom. 2
Extra möte kan sammankallas då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen så önskar.
Mom. 3
Kallelse till möte samt av styrelsen föreslagen dagordning skall tillställas medlemmarna senast åtta dagar före mötet och datum för årsmötet skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast 8 veckor före mötet
Mom. 4
Önskemål, som medlem vill framföra för behandling på möte och som är av sådan art att det kräver beredning, skall framläggas i form av motion. Motioner skall lämnas skriftligen till styrelsen senast sex veckor före nästkommande medlemsmöte.
Mom. 5
Vid möte skall följande punkter vara upptagna på dagordningen:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden justerar protokollet
7. Val av två rösträknare
8. Fastställande av röstlängd
Rösträtt vid sällskapets medlemsmöten tillkommer båtplatsmedlem som erlagt debiterade avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 18 år. Rösträtt får utövas med fullmakt dock högst med en för varje vid mötet närvarande person.
Röstlängden avser alltså antalet båtplatsmedlemmar vid tillfället – inte antalet båtplatser.

Vid årsmöte skall dessutom förekomma:
1. Styrelsens berättelse för det gångna året (verksamhetsberättelse)
2. Revisorernas berättelse för det gångna året (revisionsberättelse)
3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
4. Fastställande av arvoden för styrelsen och funktionärer
5. Fastställande av medlems- och övriga avgifter
6. Val av styrelse och suppleanter
7. Val av revisorer och revisorssuppleanter
8. Val av funktionärer
6 Övriga funktionärer

Mom. 1
Hamnfunktionärer (hamnkapten och vice hamnkapten) svarar för hamnen och öfogde och vice öfogde för klubbholmen enligt gällande instruktion.
Mom. 2
Varvsfunktionären (varvschef ) svarar för organisation av uppläggning och sjösättning samt övervakar ordningen på varvet enligt gällande instruktion.
Mom. 3
Två revisorer jämte suppleanter väljs för en tid av två år. Revisorer och suppleanter avgår växelvis.
Mom. 4
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det gångna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.
Mom. 5
Representanter i styrelse och fullmäktige för Intresseföreningen Råcksta Sjöhage (IRS) utses vid medlemsmöte.

7 Rösträtt

Rösträtt vid sällskapets medlemsmöten tillkommer medlem som erlagt debiterade avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 18 år. Rösträtt får utövas med fullmakt dock högst med en för varje vid mötet närvarande person.

8 Beslut

Beslut fattas med acklamation, annars med öppen eller sluten votering. Vid votering bestäms utgången, utom i frågor som nämns i § 10, genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträds av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

9 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring skall upptas till behandling vid två på varandra följande medlemsmöten.
För bifall till sådant förslag fordras att minst två tredjedelar vid båda mötena närvarande röstberättigade medlemmar biträder förslaget.

10 Sällskapets upplösning

För beslut om sällskapets upplösning gäller samma beslutsordning som för stadgeändring enligt

§ 10. Sådant beslut skall innehålla föreskrifter om användning av sällskapets tillgångar för bestämt båtsportsbefrämjande ändamål och skall omedelbart delges berörda instanser genom bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet åtföljda av revisionsberättelse
jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

Stadgarna har med senaste ändringar antagits vid årsmötet 23 januari 2019 och medlemsmöte 17 mars 2019, juni 2019, 10 februari 2021, 9 februari och extra medlemsmöte 13 mars 2022.