Vaktgång på varvet

Vaktplikt åligger båtplatsmedlemmen med båt på varvet. Vakthållningen på varvet nattetid under varvssäsongen fullgörs av båtplats medlem, familjemedlem eller delägarmedlem.

– Samma tider som i hamnen är vaktgången och det är 1 vaktpass/båt som gäller.
– Varje båtklubb blir tilldelad en viss period av vintersäsongen och ansvarar för vakten.
– Du bokar vaktpassen på samma sätt som för hamnvakt i Basken (Bas-K).
– Samma regler gäller här som vid utebliven vakt i hamnen.
– Lejdvakter finns att anlita

Viktigt att du läser stadgar och regler för IRS på www.irs-varv.se

VAKTINSTRUKTION

Båda vakterna svarar gemensamt för att vakten fullgörs och ska under hela vaktpasset uppehålla sig inom varvsområdet.

Tjänstgörande vakter ska gemensamt:

  1. Regelbundet patrullera i varvs- och slipområdet.
  2. Se till att inga obehöriga söker tillträde till varvet och vid tveksamheter kräva legitimation
  3. Vakterna får ej vara påverkade av droger eller alkohol under vaktpasset. Då får lejdvakt ringas in som betalas av den påverkade medlemmen. Om lejdvakt inte kan kallas in räknas det som utebliven vakt och även en vaktbot utfaller.

Dessutom ska vakterna:

  • Registrera ankomst och avresa genom att blippa sin bricka mot den för ändamålet uppsatta brickläsaren i vaktkuren.
  • Efter avslutad vakttjänstgöring ska båda vakterna skriva sina namn i vaktjournalen och ansvara för att vakthållning fullgjorts
  • Följa de instruktioner som IRS informerar om på anslagstavlan i vaktkuren.
  • Föra vaktjournal och anteckna händelser, iakttagelser av betydelse för ordningen och säkerheten på varvet eller vidtagna åtgärder.

Styrelsen får helt eller delvis, om särskilda skäl föreligger, befria medlem från vakttjänst.

Byte av vakttjänst

Byte av vakttjänst är tillåten under förutsättning att vaktansvarig eller annan styrelsemedlem meddelas omgående OBS! att ansvaret för vakttjänstgöringen eller byte åvilar den som har vakt enligt vaktlistan. Ansvarig är själv skyldig att kontakta lejdvakt.

Frånvaro från vakttjänst

Endast hastigt påkommen sjukdom eller liknande omständigheter utgör möjligen giltigt förfall för frånvaro från vakttjänst. Förfall skall omgående anmälas till vaktansvarig eller annan styrelseledamot. Uteblir någon av vakterna ska i första hand lejdvakt tillkallas, som mot ersättning går vakt annars utfaller vaktbot.

Påträffas vakthavande vakt sovande eller uppträder berusat, har dennes vakttjänst inte fullgjorts och får en varning.

Underlåter medlem att fullgöra vakttjänst utan giltigt förfall, utgår bot om för närvarande 2 000. Dessutom ska vakttjänst fullgöras under annan natt om så beordras. Efter andra försummelsen skickas en varning att en tredje försummelsen medför uteslutning ur sällskapet enligt stadgarna (§ 2 mom. 2).

Övrigt

Styrelsen får göra mindre avvikelser från denna vaktinstruktion om den finner detta nödvändigt.

Vakter som ej tecknat sig på vaktlistan, inplaceras i listan.

Det åligger båtägande medlemmar att adressändring och nytt telefonnummer snarast ska ändras i Bas-K, medlemsregistret, vid behov kan styrelsen kontaktas.

Vaktplikt för båtägare kvarstår på varvet efter det att utträdet skriftligen begärts hos styrelsen. Vaktplikten kvarstår på varvet så länge båten är kvar. Dessutom kvarstår vaktplikten om vaktpasset är bokat inom åtta veckor efter det att båten säljs. Säljs båten när vår vaktperiod har påbörjats måste medlem gå sin vakt.

Ovanstående antogs på årsmötet 9 februari 2022.