Klippt ur SMBF Nyhetsbrev nr 5 angående momsfrågan!

Läget i momsfrågan inom Stockholms Stad

Diskussionerna med Stockholms Stad om moms på arrendeavgifter, som har legat nere under sommaren, är nu igång igen. Den skrivelse SMBF lämnade in strax för midsommar har lett till att Staden, som nu framhåller att frågan är mycket komplex, fattat beslut om att låta Skatterättsnämnden pröva ärendet. Staden har tagit fram ett utkast till skrivelse och SMBF har getts möjlighet att inkomma  med synpunkter på texten. SMBF synpunkter, framtagna i samråd med en extern skattejurist, har översänts till Staden. Nu återstår att se om Staden tar till sig SMBF synpunkter eller inte.

I sammanhanget vill SMBF framhålla att det bara är Staden som, i det här ärendet, har rätt att begära prövning hos Skatterättsnämnden. SMBF äger således inte den rätten.

Läget är således fortfarande oklart.