Vårmöte

Samtliga medlemmar i Grimsta Båtsällskap kallas härmed till vårmöte onsdagen den 26 mars 2014 kl. 19.00 i Hässelbygårdsskolans
matsal, Loviselundsvägen 10-16.
Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av varvsavgifter
6. Motioner
7. Propositioner från styrelsen
8. Ekonomifrågor
9. Information om verksamheten
10. Sjösättningsdagar
11. Hamnfrågor
12. Klubbholmsfrågor
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
Klubben bjuder på förtäring och vi i styrelsen vill verkligen ha dialog med samtliga medlemmar så passa på och kom till mötet.


Ett trevligt tillfälle att även träffa och dela erfarenheter med andra likasinnade.

Styrelsen tar gärna emot motioner fram till och med den 10:de mars.